[HOTD] Sakit yang di ikuti dengan kesabaRan

bismillahhiRRahmaniRRahim

Dan, di antaRa tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah kapal-kapal (yang beRlayaR) di laut sepeRti gunung-gunung. Jikalau Dia menghendaki, Dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu teRhenti di peRmukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu teRdapat tanda-tanda (kekuasaan) -Nya bagi setiap ORang yang beRsabaR dan banyak beRsyukuR".
[Asy-SyuRa, 26 : 32-33]

Sakit = Menggugurkan Kesalahan

  • Imam BukhaRi dan Muslim mengetengahkan sebuah Riwayat, bahwa Rasulullah saw telah beRsabda: "Tiadalah mu­sibah yang menimpa ORang beRiman, baik beRupa sakit, sedih, susah, maupun teRkena duRi kakinya, kecuali Allah akan menjadikannya sebagai tebusan (kafaRat) atas peRbuatan dOsa yang telah dilakukannya."
  • DaRi Ummu Al-Ala’, dia beRkata : "Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjengukku tatkala aku sedang sakit, lalu beliau beRkata. ‘GembiRakanlah wahai Ummu Al-Ala’. Sesungguhnya sakitnya ORang Muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan, sebagaimana api yang menghilangkan kOtORan emas dan peRak". (Isnadnya Shahih, ditakhRij Abu Daud, hadits nOmOR 3092)
  • “Tidaklah seORang muslim mendeRita sakit kaRena suatu penyakit dan juga lainnya, melainkan Allah mengguguRkan kesalahan-kesalahannya dengan penyakit itu, sebagaimana pOhOn yang mengguguRkan daun-daunnya". (DitakhRij Al-BukhaRi, 7/149. Muslim 16/127)

SabaR di kala sakit = Penghuni SuRga

  • DaRi Atha’ bin Abu Rabbah, dia beRkata. "Ibnu Abbas peRnah beRkata kepadaku. ‘Maukah kutunjukkan kepadamu seORang wanita penghuni sORga ? Aku menjawab. ‘Ya‘. Dia (Ibnu Abbas) beRkata. "Wanita beRkulit hitam itu peRnah mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, seRaya beRkata. ‘Sesungguhnya aku sakit ayan dan (auRatku) teRbuka. Maka beRdOalah bagi diRiku. Beliau beRkata. ‘Apabila engkau menghendaki, maka engkau bisa beRsabaR dan bagimu adalah sORga. Dan, apabila engkau menghendaki bisa beRdO’a sendiRi kepada Allah hingga Dia membeRimu fiat’. Lalu wanita itu beRkata. ‘Aku akan beRsabaR. Wanita itu beRkata lagi. ‘Sesungguhnya (auRatku) teRbuka. Maka beRdO’alah kepada Allah bagi diRiku agaR (auRatku) tidak teRbuka’. Maka beliau pun beRdOa bagi wanita teRsebut". (DitakhRij Al-BukhaRi 7/150. Muslim 16/131)

Dicatat amal di kala sehat

  • DaRi abu musa Al asyaRi Ra ia beRkata ; Rasulullah saw beRsabda; apabila seseORang mendeRita sakit  atau sedang bepeRgian , maka dicatatlah pahala baginya amal peRbuatan yang biasa dikeRjakan pada waktu tidak bepeRgian dan pada waktu sehat (HR bukhaRi)

 

ARtikel teRkait:

 

Baca entri selengkapnya »

[RASUL] halus, lemah lembut, dan sabaR

Allahumma shalli 'alaa Muhammad...Muhammad itu adalah utusan Allah dan ORang-ORang yang beRsama dengan dia adalah keRas teRhadap ORang-ORang kafiR, tetapi beRkasih sayang sesama meReka. Kamu lihat meReka Ruku’ dan sujud mencaRi kaRunia Allah dan keRidhaan-Nya, tanda-tanda meReka tampak pada muka meReka daRi bekas sujud [Maksudnya: pada aiR muka meReka kelihatan keimanan dan kesucian hati meReka]. Demikianlah sifat-sifat meReka dalam TauRat dan sifat-sifat meReka dalam Injil, yaitu sepeRti tanaman yang mengeluaRkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besaRlah dia dan tegak luRus di atas pOkOknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya kaRena Allah hendak menjengkelkan hati ORang-ORang kafiR (dengan kekuatan ORang-ORang mukmin). Allah menjanjikan kepada ORang-ORang yang beRiman dan mengeRjakan amal yang saleh di antaRa meReka ampunan dan pahala yang besaR. [QS. Al Fath (48), ayat 29]

MeRampas dan mengambil hak ORang lain dengan paksa meRupakan ciRi ORang-ORang zhalim dan jahat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah memancangkan pOndasi-pOndasi keadilan dan pembelaan bagi hak setiap ORang agaR mendapatkan dan mengambil haknya yang diRampas. Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah menjalankan kaidah teRsebut demi kebaikan dan semata-mata untuk jalan kebaikan dengan bimbingan kaRunia yang telah Allah cuRahkan beRupa peRintah dan laRangan. Kita tidak peRlu takut adanya kezhaliman, peRampasan, pengambilan dan pelanggaRan hak di Rumah beliau.

‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha menutuRkan:
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak peRnah sama sekali memukul seORang pun dengan tangannya kecuali dalam Rangka beRjihad di jalan Allah. Beliau tidak peRnah memukul pelayan dan kaum wanita. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak peRnah membalas suatu aniaya yang ditimpakan ORang atas diRinya. Selama ORang itu tidak melanggaR kehORmatan Allah Namun, bila sedikit saja kehORmatan Allah dilanggaR ORang, maka beliau akan membalasnya semata-mata kaRena Allah.” (HR. Ahmad)
Baca entri selengkapnya »

[DKMB] e-bOOk kumpulan aRtikel khutbah jum’at lengkap

bismillahhiRRahmaniRRahim

Alhamdulillah..
seperti janji saya di postingan sebelumnya,
akhiRnya sudah selesai pembuatan e-bOOk kumpulan aRtikel khutbah jum’at (dalam bentuk chm).

didalam e-bOOk ini teRdapat 96 aRtikel plus aRtikel [DOA] bacaan dan Rukun khatib jumat.
(teRmasuk tulisan dOa dalam bahasa aRab)

https://orido.files.wordpress.com/2009/08/artikelkhutbahjumat.jpg

BeRbagai tOpik di bahas dalam e-bOOk ini, seputaR puasa, Ramadhan, Zakat, shalat, SejaRah Sahabat, khalifah, Adab, iman, ilmu, amaR ma’Ruf nahi munkaR, wanita, jihad, haji, hidup, sabaR, haRi akhiR, keluaRga, kafiR, jahiliyyah, cinta, benci, nikmat, muslim sejati, mendidik anak, idul fitRi, idul adha, hati, mati, umat, halal, haRam, muhasabah, muRaqabah, Obat kesedihan, peRang badaR, pOligami, syahadat, Rizki, shalawat, syiRik, kufuR, pemeRintahan, negaRa, bid’ah, taRbiyah, geneRasi Rabbani, amanah, nabi palsu, ibadah, dan lainnya..
Baca entri selengkapnya »

%d blogger menyukai ini: