[HOTD] Kewajiban BeRpuasa Ramadhan

bismillahhiRRahmaniRRahim

Hai ORang-ORang yang beRiman, diwajibkan atas kamu beRpuasa sebagaimana diwajibkan atas ORang-ORang sebelum kamu agaR kamu beRtakwa”
[QS. Al Baqarah (2) ayat 183]

Allah SWT mewajibkan umat muslim untuk berpuasa di bulan Ramadhan, beRikut ganjaRan yang akan diteRima bagi ORang yang meninggalkan puasa Ramadhan:

1haRi tidak cukup diganti dengan 1tahun Penuh
Sahabat Abi HuRaiRah Ra beRkata, bahwa Rasulullah saw telah beRsabda: "BaRangsiapa beRbuka (tidak puasa) satu haRi saja di bulan Ramadhan tanpa adanya Rukhshah atau sakit, maka tidak cukup puasa yang ditinggalkan itu diganti dengan puasa satu tahun penuh." (HR. TiRmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab shahihnya. Sedang teks hadis ini menuRut Riwayat TiRmidzi).

Penghuni NeRaka, diikat LeheRnya Hingga DaRahnya MengaliR DeRas
Sahabat Abi Umamah Al-Bahili Ra beRkata: Aku telah mendengaR Rasulullah saw beRsabda: "Pada suatu ketika aku sedang tiduR, tiba-tiba datang dua ORang lelaki yang langsung memegang lenganku, lalu menunjukkan kepadaku sebuah gunung besaR. Dua lelaki itu memeRintahkan kepadaku agaR naik ke atas gunung, tetapi aku tidak mampu mendakinya. Lalu meReka beRkata: "Kami akan membeRikan kemudahan kepadamu." Kemudian aku pun naik hingga sampai ke puncak gunung, dan tiba-tiba mendengaR suaRa yang sangat keRas. Aku beRtanya: "SuaRa apakah ini?" MeReka menjawab: "Ini adalah suaRa jeRitan penghuni neRaka." Lalu aku beRjalan lagi, dan tiba- tiba beRtemu dengan sekelOmpOk kaum yang diikat leheRnya hingga daRahnya mengaliR deRas. Aku pun beRtanya: "Siapakah meReka?" Jawabnya: "MeReka adalah ORang-ORang yang beRbuka sebelum datang waktu beRbuka." (HR. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya).

KafiR, Halal DaRahnya.
Sahabat Ibnu Abbas Ra meneRangkan, bahwa Hamad bin Zaid telah beRkata (hadis ini telah dimaRfu’kan sampai kepada Nabi saw), bahwa Rasulullah saw telah beRsabda: "Islam adalah telanjang. Sedang tiang penyangga beRdiRinya Islam ada tiga peRkaRa. BaRangsiapa meninggalkan salat saw daRi tiga peRkaRa itu, maka dia adalah seORang kafiR yang halal daRahnya. Tiga peRkaRa itu adalah beRsaksi tidak ada Tuhan selain Allah, melaksanakan shalat faRdhu, dan beRpuasa di bulan Ramadhan." (HR. Abu Ya’la dengan sanad hasan).

Baca entri selengkapnya »

[HOTD] Awal bulan Zulhijjah dan jelang QuRban

Like This!

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

bismillahhiRRahmaniRRahim

Amalan Melebihi Jihad Fii Sabilillah…

Tidak ada satu amal saleh yang lebih dicintai Oleh AllOh melebihi amal saleh yang dilakukan pada haRi-haRi ini (yaitu 10 haRi peRtama bulan Dzul Hijjah).” PaRa sahabat beRtanya: “Tidak pula jihad di jalan Allah?” Nabi SAW menjawab: “Tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali ORang yang beRangkat jihad dengan jiwa dan haRtanya namun tidak ada yang kembali satupun.” (HR. Abu Dawud).

Puasa Arafah…

“Puasa AROfah akan menghapus dOsa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.” (HR. Muslim).

Tidak Memotong Rambut+Kuku bagi yang Hendak beR-QuRban…

“Apabila sepuluh haRi peRtama (Dzulhijjah) telah masuk dan seseORang di antaRa kamu hendak beRkuRban, maka janganlah menyentuh Rambut dan kulitnya sedikitpun” (HR. Muslim)

Baca entri selengkapnya »

[HOTD] qiyamuR Ramadhan atau shalat taRawih

bismillahhiRRahmaniRRahim

Hadist Riwayat ThabRani mengatakan, Rasulullah beRsabda:
“Allah Subhaanahu Wa Ta’ala akan melihat beRlOmba-lOmbanya kalian dalam kebaikan di bulan ini (Ramadhan), kemudian Allah Subhaanahu Wa Ta’ala akan membanggakan kalian dihadapan paRa malaikatnya, maka tunjukkanlah kebaikan yang kalian keRjakan, sesungguhnya ORang-ORang yang meRugi pada bulan Ramadhan adalah ORang yang teRhalang daRi Rahmat Allah Subhaanahu Wa Ta’ala “.

FiRman Allah :


وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“Dan apabila hamba-hamba-Ku beRtanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan peRmOhOnan ORang yang beRdO`a apabila ia memOhOn kepada-Ku, maka hendaklah meReka itu memenuhi (segala peRintah) Ku dan hendaklah meReka beRiman kepada-Ku, agaR meReka selalu beRada dalam kebenaRan.” (Q.S. Al-BaqaRah : 186)

Sabda Nabi SAW :


ثلاثة حق على الله أن لا يردلهم دعوة: الصائم حتى يفطر, والمظلوم حتى ينتصر, والمسافر حتى يرجع

“Tiga ORang, yang Allah mewajibkan tidak teRtOlak dOanya: yaitu yang sedang shaum sampai ia beRbuka, ORang yang sedang teRaniaya sehingga teRlepas daRi aniaya, dan ORang yang musafiR hingga kembali.” (H.R. Al-BazzaaR)

Memilih DOa Pada QiyamuR Ramadhan

Bulan Ramadhan adalah bulan di mana dOa-dOa ORang yang shaum sangat makbul. Oleh kaRena itu kita dianjuRkan untuk beRdOa seseRing mungkin dan sebanyak-banyaknya. Tidak ada dOa khusus untuk amalan apa pun juga. Dan tidak ada yang salah beRdOa dengan dOa yang kita suka asalkan tidak melanggaR kaidah. Maka dOa yang mana pun yang untuk tujuan kebaikan dunia dan akhiRat dibenaRkan. SepeRti yang biasa suka dibacakan di beRbagai masjid dengan dOa yang beRvaRiasi maka itu semuanya baik. Hanya saja masalah adab-adab beRdOa haRus tetap dijaga, di antaRanya haRus dengan suaRa yang lembut, khusyu, dan taRtil.
Baca entri selengkapnya »

[DKMB] e-bOOk kumpulan aRtikel khutbah jum’at lengkap

bismillahhiRRahmaniRRahim

Alhamdulillah..
seperti janji saya di postingan sebelumnya,
akhiRnya sudah selesai pembuatan e-bOOk kumpulan aRtikel khutbah jum’at (dalam bentuk chm).

didalam e-bOOk ini teRdapat 96 aRtikel plus aRtikel [DOA] bacaan dan Rukun khatib jumat.
(teRmasuk tulisan dOa dalam bahasa aRab)

https://orido.files.wordpress.com/2009/08/artikelkhutbahjumat.jpg

BeRbagai tOpik di bahas dalam e-bOOk ini, seputaR puasa, Ramadhan, Zakat, shalat, SejaRah Sahabat, khalifah, Adab, iman, ilmu, amaR ma’Ruf nahi munkaR, wanita, jihad, haji, hidup, sabaR, haRi akhiR, keluaRga, kafiR, jahiliyyah, cinta, benci, nikmat, muslim sejati, mendidik anak, idul fitRi, idul adha, hati, mati, umat, halal, haRam, muhasabah, muRaqabah, Obat kesedihan, peRang badaR, pOligami, syahadat, Rizki, shalawat, syiRik, kufuR, pemeRintahan, negaRa, bid’ah, taRbiyah, geneRasi Rabbani, amanah, nabi palsu, ibadah, dan lainnya..
Baca entri selengkapnya »

IBSN: [HOTD] seputaR haid dan peRmasalahannya

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kotoran.” Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri[bersetubuh] dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
[QS. Al Baqarah, 2 : 222]

Hadis riwayat Aisyah ra.:
Bahwa seorang wanita bertanya kepadanya: Apakah salah seorang di antara kami harus mengganti salat pada masa haid? Aisyah berkata: Apakah engkau termasuk golongan Haruriyyah (salah satu golongan Khawarij)? Dahulu, pada masa Rasulullah saw. di antara kami ada yang haid, tetapi tidak diperintahkan mengganti (salat)

Hadis riwayat Asma ra., ia berkata:
Seorang wanita datang kepada Nabi saw., ia berkata: Salah seorang di antara kami, pakaiannya terkena darah haid. Apa yang harus dilakukannya? Beliau bersabda: Mengerik darah itu, lalu menggosoknya dengan air, kemudian dibasuh. Setelah itu ia boleh salat dengan pakaian tersebut

Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:
Fatimah binti Abu Hubaisy datang kepada Nabi saw. dan berkata: Wahai Rasulullah saw, saya adalah wanita yang beristihadhah sehingga saya tidak bersih. Apakah saya boleh meninggalkan salat? Beliau bersabda: Tidak. Itu hanya darah sakit, bukan darah haid. Apabila haidmu datang, tinggalkanlah salat dan jika sudah berhenti, bersihkan darah itu dari dirimu kemudian salat

Hadis riwayat Maimunah ra., ia berkata:
Rasulullah saw. biasa menggauli (tanpa senggama) istri-istri beliau yang sedang haid dari luar izaar (kain bawahan menutupi bagian tubuh dari pusar ke bawah)

Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:
Seorang wanita bertanya kepada Nabi saw. tentang cara wanita mandi wajib dari haid? Perawi hadis berkata: Kemudian Aisyah menjelaskan bahwa beliau mengajarkannya cara mandi. (Di antara sabda beliau): Engkau ambil kapas yang diberi misik, lalu bersihkan dengan kapas itu. Wanita itu berkata: Bagaimana cara membersihkannya? Beliau bersabda: Maha suci Allah! Bersihkan saja dengan kapas itu. Dan beliau bersembunyi. (Sufyan bin Uyainah memberi isyarat tangan kepada kami pada wajahnya). Perawi hadis melanjutkan: Aisyah berkata: Aku tarik wanita itu mendekati aku. Aku tahu apa yang diinginkan Nabi saw, lalu aku berkata kepadanya: Bersihkan bekas darah haidmu dengan kapas itu

Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:
Adalah Nabi saw. apabila beriktikaf, beliau mendekatkan kepalanya padaku, lalu aku menyisir rambut beliau. Beliau tidak masuk rumah, kecuali jika ada hajat kemanusiaan

sebagai tambahan info..
berikut ada program yang bisa dipake untuk membantu memprediksi masa kesuburan.. 😉

tampilan Program Prediksi Masa Kesuburan Wanita

tampilan Program Prediksi Masa Kesuburan Wanita


program nya bisa di donlod gratis disini..

Links:
Baca entri selengkapnya »

%d blogger menyukai ini: