[HOTD] Awal bulan Zulhijjah dan jelang QuRban

Like This!

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

bismillahhiRRahmaniRRahim

Amalan Melebihi Jihad Fii Sabilillah…

Tidak ada satu amal saleh yang lebih dicintai Oleh AllOh melebihi amal saleh yang dilakukan pada haRi-haRi ini (yaitu 10 haRi peRtama bulan Dzul Hijjah).” PaRa sahabat beRtanya: “Tidak pula jihad di jalan Allah?” Nabi SAW menjawab: “Tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali ORang yang beRangkat jihad dengan jiwa dan haRtanya namun tidak ada yang kembali satupun.” (HR. Abu Dawud).

Puasa Arafah…

“Puasa AROfah akan menghapus dOsa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.” (HR. Muslim).

Tidak Memotong Rambut+Kuku bagi yang Hendak beR-QuRban…

“Apabila sepuluh haRi peRtama (Dzulhijjah) telah masuk dan seseORang di antaRa kamu hendak beRkuRban, maka janganlah menyentuh Rambut dan kulitnya sedikitpun” (HR. Muslim)

Countdown IDUL ADHA 1430 (27 Nov 2009), klik disini utk dapatkan code nya.

Links:

[Keutamaan 10 HaRi PeRtama Bulan Dzulhijjah Dan Amalan yang DisyaRiatkan]
http://www.almanhaj.or.id/content/2001/slash/0

 • Macam-Macam Amalan yang DisyaRiatkan:
 1. Melaksanakan Ibadah Haji dan UmRah.
 2. BeRpuasa Selama HaRi-HaRi TeRsebut, Atau Pada Sebagiannya, TeRutama Pada HaRi ARafah.
 3. TakbiR dan DzikiR Pada HaRi-HaRi TeRsebut.
  BeRdasaRkan hadits daRi Ibnu UmaR Radhiyallahu ‘Anhuma. ARtinya: "Maka peRbanyaklah pada haRi-haRi itu tahlil, takbiR dan tahmid". [Hadits Riwayat Ahmad].
 4. Taubat SeRta Meninggalkan Segala Maksiat dan DOsa.
 5. Banyak BeRamal Shalih. BeRupa ibadah sunat sepeRti : shalat, sedekah, jihad, membaca Al-QuR’an, amaR ma’Ruf nahi munkaR dan lain sebagainya. Sebab amalan-amalan teRsebut pada haRi itu dilipat gandakan pahalanya.
 6. DisyaRiatkan Pada HaRi-HaRi Itu TakbiR Muthlaq. Dan disyaRiatkan pula takbiR muqayyad, bagi selain jama’ah haji dimulai daRi sejak FajaR HaRi ARafah dan bagi Jama’ah Haji dimulai sejak DzhuhuR haRi Raya QuRban teRus beRlangsung hingga shalat AshaR pada haRi TasyRiq.
 7. BeRkuRban Pada HaRi Raya QuRban dan HaRi-haRi TasyRiq.
 8. DilaRang Mencabut Atau MemOtOng Rambut dan Kuku Bagi ORang Yang Hendak BeRkuRban.
 9. Melaksanakan Shalat Iedul Adha dan MendengaRkan Khutbahnya.
 10. Selain Hal-Hal Yang Telah Disebutkan Diatas.
  Hendaknya setiap muslim dan muslimah mengisi haRi-haRi ini dengan melakukan ketaatan, dzikiR dan syukuR kepada Allah, melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala laRangan ; memanfaatkan kesempatan ini dan beRusaha mempeROleh kemuRahan Allah agaR mendapat Ridha-Nya.

[Amalan Sunnah di Bulan Zulhijjah]
http://eramuslim.com/ustadz-menjawab/amalan-sunnah-di-bulan-dzulhijjah.htm

 • DiantaRa amal-amal saleh yang bisa dilakukan seORang muslim di bulan Dzulhijjah adalah beRpuasa, dibOlehkan bagi seORang muslim untuk beRpuasa dihaRi-haRi itu teRlebih lagi jika puasa itu dilakukan pada haRi aRafah (9 dzulhijjah) beRdasaRkan Riwayat Abu Daud daRi bebeRapa isteRinya saw beRkata,”Rasulullah saw beRpuasa pada tanggal 9 dzulhijjah”. Selain puasa seORang muslim juga dianjuRkan untuk mempeRbanyak dzikRullah dengan mempeRbanyak takbiR dan tahlil (QS. Al Hajj (22): 28).
 • Hadits itu membeRikan keluasan kepada setiap muslim untuk memilih amal ketaatan apa saja yang dikehendakinya untuk dilakukan pada haRi-haRi itu kaRena pada dasaRnya setiap amal taat adalah amal saleh, sepeRti : puasa, dzikiR, membaca al QuR’an, itikaf, infaq, sedekah, umROh, haji atau yang lainnya.

[FADHILAT ZULHIJJAH]
http://www.it4-t394l.co.cc/2008/12/fadhilat-zulhijjah.html

 • Zulhijjah meRupakan bulan yang menghimpunkan bebeRapa ibadat yang tidak ada pada bulan lain iaitu ibadat haji, ibadat kORban disamping sOlat, sedekah seRta amalan beRzikiR sebagai mendekatkan diRi kepada Allah ‘azzawajalla. Zulhijjah juga mengingatkan kita kepada bebeRapa peRistiwa yang besaR teRutama bagi paRa jemaah haji iaitu mengenai pengORbanan nabi IbRahim dan anaknya nabi Ismail seRta Siti HajaR dalam masalah kORban, sai’e daRi SOfa ke MaRwah, tawaf dan lain-lain lagi. Kita juga diingatkan dengan peRistiwa haji wida’ (selamat tinggal) dan khutbah yang keluaR daRipada mulut yang mulia iaitu daRipada Rasulullah S.A.W sendiRi yang mana dalam khutbah ini teRkandung dalamnya nasihat, wasiat dan amanah yang penting daRipada baginda kepada paRa muslimin samada yang ada pada masa itu atau pun geneRasi seteRusnya sehinggalah haRi qiamat.

[Memanfaatkan 10 HaRi PeRtama Zulhijjah]
http://eramuslim.com/suara-kita/suara-pembaca/memanfaatkan-10-hari-pertama-zulhijjah.htm

 • Amal shOleh mempunyai makna luas dan univeRsal, kaRena aspek peRbuatan yang mempunyai nilai manfaat bagi diRi sendiRi dan ORang lain teRmasuk amal saleh yang mendapatkan ganjaRan jika diiRingi dengan Rasa keimanan dan keikhlasan kaRena Allah. Akhlak dan peRilaku mulia teRhadap sesama tanpa memandang siapupun dia meRupakan juga inti daRi amal saleh.
 • Jika hamba dekat dengan Allah SWT melalui amalan-amalan sunah akan timbul apa yang dideklaR Tuhan dalam satu hadits qudsi.
 • HaRi-haRi 10 peRtama bulan Dzulhijjah ada haRi ARafah dan haRi NahaR (Ied QuRban), haRi-haRi yang penuh dengan keutamaan adalah kesempatan bagi semua umat baik yang beRhaji maupun yang belum mempunyai kesempatan memenuhi panggilan haji untuk beRtaqaRRub dan disunahkan untuk beRpuasa pada-haRi-haRi agung ini dan khususnya pada haRi ARafah yang sangat besaR pahalanya sesuai hadits puasa ARafah.

[DeRajat Hadits Puasa HaRi TaRwiyah]
http://www.almanhaj.or.id/content/2303/slash/0

 • Puasa pada haRi taRwiyah (8 Dzulhijjah) adalah hukumnya bid’ah. KaRena hadits yang meReka jadikan sandaRan adalah hadits palsu/maudlu’ yang sama sekali tidak bOleh dibuat sebagai dalil. Jangankan dijadikan dalil, bahkan membawakan hadits maudlu’ bukan dengan maksud meneRangkan kepalsuannya kepada umat, adalah hukumnya haRam dengan kesepakatan paRa ulama.
 • Puasa pada haRi ARafah (tanggal 9 Dzulhijjah) adalah hukumnya sunat sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

[Hukum MemOtOng Rambut atau Kuku pada Sepuluh HaRi PeRtama Dzulhijjah Bagi ORang yang Akan BeRkuRban]
http://www.almanhaj.or.id/content/2300/slash/0

 • Tidak bOleh mengambil Rambut dan kuku bagi ORang yang hendak beRkuRban, teRseRah apakah kuRban itu atas nama diRinya atau kedua ORang tuanya atau atas nama diRinya dan kedua ORang tuanya. Sebab dialah yang membeli dan membayaR haRganya. Adapun kedua ORang tua, anak-anak dan istRinya, meReka tidak dilaRang memOtOng Rambut atau kuku meReka, sekalipun meReka diikutkan dalam kuRban itu beRsamanya, atau sekalipun ia yang secaRa sukaRela membelikan hewan kuRban daRi uangnya sendiRi untuk meReka. Adapun tentang menyisiR Rambut, maka peRempuan bOleh melakukannya sekalipun Rambutnya beRjatuhan kaRenanya, demikian pula tidak mengapa kalau laki-laki menyisiR Rambut atau jenggOtnya lalu beRjatuhan kaRenanya.
 • BaRangsiapa yang telah beRniat pada peRtengahan sepuluh haRi peRtama untuk beRkuRban, maka ia tidak bOleh mengambil atau memOtOng Rambut dan kuku pada haRi-haRi beRikutnya, dan tidak dOsa apa yang teRjadi sebelum beRniat. Demikian pula, ia tidak bOleh menguRungkan niatnya beRkuRban sekalipun telah memOtOng Rambut dan kukunya secaRa sengaja. Dan juga jangan tidak beRkuRban kaRena alasan tidak bisa menahan diRi untuk tidak memOtOng Rambut atau kuku yang sudah menjadi kebiasan setiap haRi atau setiap minggu atau setiap dua minggu sekail. Namun jika mampu menahan diRi untuk tidak memOtOng Rambut atu kuku, maka ia wajib tidak memOtOngnya dan haRam baginya memOtOngnya, sebab pOsisi dia pada saat itu miRip dengan ORang yang menggiRing hewan kuRban (ke Mekkah di dalam beRibadah haji).

[KuRban dan Pensyariatannya]
http://www.almanhaj.or.id/content/2013/slash/0

 • KuRban meRupakan salah satu sembelihan yang disyaRiatkan sebagai ibadah dan amalan mendekatkan diRi kepada Allah. Hal inilah yang dinyatakan Ibnul Qayyim dalam peRnyataannya : “Sembelihan-sembelihan yang menjadi amalan mendekatkan diRi kepada Allah dan ibadah adalah Al-Hadyu, Al-Adhhiyah (KuRban) dan Al-Aqiqah”. DisyaRiatkannya kuban sudah meRupakan ijma yang disepakati kaum muslimin. Namun tentang hukumnya masih dipeRselisihkan paRa ulama, yang teRbagi dalam bebeRapa pendapat.
 • Syaikh Muhammad Al-Amin Al-Syinqithi beRkata : “Saya telah meneliti dalil-dalil sunnah pendapat yang mewajibkan dan yang tidak mewajibkan, dan keadaannya dalam pandangan kami. Bahwa tidak ada satupun dalil daRi kedua pendapat teRsebut yang tegas, pasti dan selamat daRi bantahan, baik yang menunjukkan wajib maupun yang tidak wajib”. Kemudian Syaikh beRkata : “Yang Rajih bagi saya dalam peRkaRa sepeRti ini, yang tidak jelas penunjukkan nash-nash kepada satu hal teRtentu dengan tegas dan jelas adalah beRusaha sekuat mungkin keluaR daRi khilaf. Sehingga, beRkuRban bila mampu, kaRena Nabi beRsabda, “Tinggalkanlah yang Ragu kepada yang tidak Ragu. “. Sepatutnya, seseORang tidak meninggalkanya bila mampu, kaRena menunaikannya itu sudah pasti menghilangkan tanggung jawabnya, Wallahu a’lam” .

Untuk mendOwnlOad kumpulan aRtikel [HOTD] Awal bulan Zulhijjah dan Jelang QuRban" ini, silahkan klik di bawah ini:

Download File [HOTD] Awal bulan Zulhijjah dan Jelang QuRban | 136kB

Iklan

24 Tanggapan to “[HOTD] Awal bulan Zulhijjah dan jelang QuRban”

 1. Zico Alviandri Says:

  Banyak fadhilah di bulan Zulhijjah ini. Ayo semangat menggapai amalan2nya! 🙂

  oRiD™ bilang:
  ayo…
  insyaAllah..
  🙂

 2. mahardhikadewi Says:

  Terimakasi atas infonya…..
  sangat bermanfaat…..
  salam ^^

  oRiD™ bilang:
  wa’alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh..
  alhamdulillah..
  🙂

 3. achoey Says:

  sahabatku
  makasih atas infonya
  kau memang penebar ilmu 🙂

  oRiD™ bilang:
  alhamdulillah..
  semoga bermanfaat..
  🙂

 4. trendy Says:

  bice info!
  sangat bermanfaat apalgi menjelang idul adha yang akan sebentar lagi tiba!

  oRiD™ bilang:
  alhamdulillah…
  🙂

 5. Siti Fatimah Ahmad Says:

  ASSALAAMU’ALAIKUM..

  KEPADA SAHABATKU… SAMBUTLAH UCAPAN DARIKU. SERANGKAI KATA PENGGANTI DIRI. UNTUK MENYAMBUT HARI PERTEMUAN YANG BESAR. JARI SEPULUH KU SUSUN JUGA. AGAR KESALAHAN DIAMPUN SEMUA. TANDA IKHLAS PERSAHABATAN KITA.

  SALAM DUNIA, SALAM SEMUA, SALAM HARI RAYA EIDUL ADHA DAN SALAM PERPISAHAN “BERJARAK” DARI SAYA DI BANGI, MALAYSIA.

  -SITI FATIMAH AHMAD-

  oRiD™ bilang:
  wa’alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh..
  selamat idul adha juga Bu..
  mohon maaf juga atas segala salah..
  🙂

 6. arifromdhoni Says:

  bulan dzulhijjah tahun ini kira-kira mulai tanggal berapa masehi ya?

  oRiD™ bilang:
  Dzulhijjah mulai 19 November ini mas…
  semoga kita dapat memanfaatkan momen ini utk dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah ta’ala..
  🙂

 7. komuter Says:

  mekah, kapan ku kesana ??

  oRiD™ bilang:
  tetep semangat berharap dan berdoa aja mas..
  saya juga belum dapat kesempatan itu..
  mudah2an kita bisa segera mendaptkan kesempatan itu ..
  ya Allah.. hamba ingin naik Haji…

 8. Desri Susilawani Says:

  begitu banyak fadhilah di bulan dzulhijjah, artikel ini membangkitkan semangat untuk memperbanyak ibadah…salam hangat dari bandung

  oRiD™ bilang:
  semoga kita semua dapat memanfaatkan momen ini dengan sebaik2nya..
  salam hangat dari borneo..
  *bandung… kapan yah bisa ke bandung lagi..??*
  🙂

 9. kips Says:

  Bila bersantai disini rasanya adem bgt membaca tulisan2 yg syarat akan makna, pengennya berlama-lama nongkrongin ini situs 😀 Moga tidak bosan2nya berbagi ilmu. Salam hangat selalu.

  oRiD™ bilang:
  alhamdulillah…
  insyaAllah..
  🙂

 10. Dokter Pulsa Says:

  Ulasan yang bermanfaat. Mudah-mudahan banyak teman-teman yang lain yang membaca postingan ini. Thanks

  oRiD™ bilang:
  alhamdulillah..
  amin..
  🙂

 11. ndop Says:

  puasa tarwiyah itu bid’ah??????

  helloooooooooo……..

  oRiD™ bilang:
  yups halo..
  🙂

 12. ndop Says:

  aku baru baca ini soalnyaaa…

  http://rizqiyan.blogspot.com/2009/11/puasa-tarwiyah.html

  oRiD™ bilang:
  berikut saya kutip sebagian dari tulisan di artikel tersebut:

  puasa Tarwiyah dilaksanakan pada hari Tarwiyah yakni pada tanggal 8 Dzulhijjah. Ini didasarkan pada satu redaksi hadits yang artinya bahwa Puasa pada hari Tarwiyah menghapuskan dosa satu tahun, dan puasa pada hari Arafah menghapuskan (dosa) dua tahun. Dikatakan hadits ini dloif (kurang kuat riwayatnya) namun para ulama memperbolehkan mengamalkan hadits yang dloif sekalipun sebatas hadits itu diamalkan dalam kerangka fadla’ilul a’mal (untuk memperoleh keutamaan), dan hadits yang dimaksud tidak berkaitan dengan masalah aqidah dan hukum.

  disebutkan bahwa hadis yang mendasari puasa Tarwiyah itu adalah hadis dhoif.. dan sebagian ulama membolehkan dgn alasan fadla’ilul a’mal..
  hmmmm….
  saya rasa, yang namanya ibadah dalam islam itu HARUS benar dasarnya (hadis yang mendukung) dan benar amalnya (sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad)..
  gak bisa hanya sebagian saja seperti yang disebutkan yang penting niatnya utk kebaikan…
  pengertian bid’ah adalah melakukan sesuatu yang tidak di contohkan oleh Rasulullah..
  nah, puasa Tarwiyah itu tidak di dukung oleh hadist2 yang shahih, artinya tidak di contohkan oleh Rasulullah..
  dan jika tidak di contohkan, maka amal nya tertolak…
  saya rasa cukup jelas..
  🙂

 13. sunarnosahlan Says:

  jalan-jalan mencari ilmu, alhamdulillah di sini banyak ilmu

  oRiD™ bilang:
  alhamdulillah…
  mari sama2 belajar dan beramal..
  🙂

 14. ontohod Says:

  seperti biasa, izin save ke hardisk ya kang, buat arsip.

  oRiD™ bilang:
  mangga atuh kang Ontohod..
  mudah2an jd lahan amal dan ilmu bagi kita semua..
  🙂

 15. Siti Fatimah Ahmad Says:

  Assalaamu’alaikum

  Mudahan semua amalan kita diterima Allah swt dan didoakan saudara-saudara kita di tanah suci akan memperolehi haji mabrur. Insya Allah giliran kita pula akan menyusulinya.
  Hadirnya saya BW ni untuk bersilaturahmi kerana merehatkan diri dari kesibukan minda pada hari yang lalu sebelum esok memulai semula kesibukannya. Salam Eidul Adha dari Malaysia.

  oRiD™ bilang:
  wa’alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh…
  amin bunda.. 🙂
  selamat idul adha juga bunda..
  🙂

 16. Andioka Says:

  sore mas , gimana sekarang satu pesawat dengan artis siapa lagi..?ha ha ha

  untuk artikel diatas ,jempol keatas buatmu kawan.

  oRiD™ bilang:
  sssstttt…
  sesi ketemu artis di inform di FB aja..
  😉
  ah.. lagipula biasa aja lagi..
  🙂

  makasih buat jempol nya..
  🙂

 17. thepenks Says:

  terima kasih atas infonya mas..

  oRiD™ bilang:
  alhamdulillah..
  semoga bermanfaat..
  🙂

 18. komuter Says:

  enak mampir sini, dapat ilmu yang baik terus….

  oRiD™ bilang:
  alhamdulillah…
  mari kita sama belajar dan beramal..
  🙂

 19. Siti Fatimah Ahmad Says:

  Assalaamu’alaikum sahabat..

  Didoakan sihat dan bahagia hendaknya dalam lindungan Allah swt. Saya hadir untuk memohon bantuan ilmu berhubung persoalan yang saya temui dan hadapi.. mohon ke laman saya untuk mengetahuinya. Salam mesra dari saya di Bangi, Malaysia

  oRiD™ bilang:
  wa’alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh…
  terimakasih utk undangannya bunda..
  alhamdulillah saya sudah mampir..
  🙂

 20. Andioka Says:

  salam hangat mas ..gimana kabar?

 21. gak kuliah gak kiamat Says:

  makasih Om 🙂

 22. irma Says:

  meski puasa tarwiyah tgl 1-8 dzulhijjah itu juga tambah baik kan. .:)

 23. MAHENDRA ASKP Says:

  Biasanya beberapa hari kemudian gelembung pun akan mengempis karena tubuh yang menyerapnya dan akan ada bekas hitam pada kulit. Jika penderita penyakit herpes tahan terhadap dingin maka boleh saja mandi.

 24. USWATUN KHASANAH Says:

  The problem is something that always accompanies a life If you don want to have a problem in your life it means you just want the impossible thing


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: