[HOTD] aRti sebuah nama

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.”
[QS. Al Ahqaaf, 46 : 15]

Hadis riwayat Jabir bin Abdullah ra., ia berkata:
Seseorang di antara kami mempunyai anak. Ia menamainya dengan nama Muhammad. Orang-orang berkata kepadanya: Kami tidak akan membiarkanmu memberi nama Rasulullah saw. Orang itu berangkat membawa anaknya yang ia gendong di atas punggungnya untuk menemui Rasulullah saw. Setelah sampai di hadapan Rasulullah saw. ia berkata: Ya Rasulullah! Anakku ini lahir lalu aku memberinya nama Muhammad. Tetapi, orang-orang berkata kepadaku: Kami tidak akan membiarkanmu memberi nama dengan nama Rasulullah saw. Rasulullah saw. bersabda: Kalian boleh memberikan nama dengan namaku, tetapi jangan memberi julukan dengan julukanku. Karena, akulah Qasim, aku membagi di antara kalian

Links:
[membeRi nama bayi / anak secaRa islami]
http://syiarislam.wordpress.com/2008/01/25/memberi-nama-bayi-anak-secara-islami/

 • Meski sastrawan Inggris, Shakespeare, berkata “What’s in a name?” Apalah arti sebuah nama?” Namun dalam Islam, nama itu penting.
 • Hendaknya memberi nama (tasmiyah) dilakukan pada saat aqiqah, yaitu menyembelih 2 ekor kambing untuk anak lelaki dan seekor kambing untuk anak perempuan.
 • Haram menamakan anak dengan nama Allah seperti Malikul Amlak dan Malikul Mulk (Raja Segala Raja) karena itu adalah nama Allah. Jangan memberi nama anak dengan nama-nama Allah.
 • Sebaiknya nama adalah Abdul (Hamba) dengan Asma’ul Husna (99 Nama Allah yang baik) seperti Abdullah (Hamba Allah), Abdurrahman (Hamba Maha Pengasih), Abdul Hakim, Abdul Hadi, dan sebagainya.
 • Dari Aisyah ra., ia berkata: Asma binti Abu Bakar ra. keluar pada waktu hijrah saat ia sedang mengandung Abdullah bin Zubair. Ketika sampai di Quba’, ia melahirkan Abdullah di Quba’. Setelah melahirkan, ia keluar menemui Rasulullah saw. agar beliau mentahnik si bayi. Rasulullah saw. mengambil si bayi darinya dan beliau meletakkannya di pangkuan beliau. Kemudian beliau meminta kurma. Aisyah ra. berkata: Kami harus mencari sebentar sebelum mendapatkannya. Beliau mengunyah kurma itu lalu memberikannya ke mulut bayi sehingga yang pertama-tama masuk ke perutnya adalah kunyahan Rasulullah saw. Selanjutnya Asma berkata: Kemudian Rasulullah saw. mengusap bayi, mendoakan dan memberinya nama Abdullah. Tatkala anak itu berumur tujuh atau delapan tahun, ia datang untuk berbaiat kepada Rasulullah saw. Ayahnya, Zubair yang memerintahkan demikian. Rasulullah saw. tersenyum saat melihat anak itu menghadap beliau. Kemudian ia membaiat beliau.
 • Meski ada yang berkata bahwa memberi nama bisa dalam bahasa apa saja bukan hanya Arab, namun saya pribadi beranggapan dalam bahasa Arab lebih baik karena bahasa Arab merupakan bahasa umum/persatuan yang dipakai ummat Islam. Artinya bisa dipahami secara sama/standar oleh siapa saja. Misalnya kalau Muhammad kita tahu artinya terpuji, atau Abdullah adalah Hamba Allah.
 • Berikut adalah contoh nama-nama yang Islami:
  Nama Nabi: Muhammad atau Ahmad, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Luth, Ya’qub, Yusuf, Syu’aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ilyasa’, Dzulkifli, Khaidir. Nama yang diberikan Nabi:Zainab (perempuan), Ibrahim, Mundzir. Nama anak Nabi: Ibrahim, Qosim, Fatimah (Az Zahro), Ummu Kaltsum. Nama-nama orang baik dalam Al Qur’an: Luqman (bapak yang bijaksana), Dzulkarnain (raja yang perkasa).Cucu Nabi: Hasan, HuseinIstri Nabi: A’isyah, Ummu Salamah, Hafsah, Khadijah, Zainab, Shofiyah, Saudah, Maimunah, Juwairiyah. Orang tua Nabi: Abdullah, Aminah, Halimah (ibu susu), Maryam (ibu Nabi Isa). Paman Nabi: Hamzah, Abbas. Sahabat Nabi:Abu Bakar, Umar, Usman, Ali (Khulafaaur Rasyidiin), Zaid bin Harits, Salman Al Farisi, Bilal, Khalid bin Walid, Mu’adz bin Jabbal, Anas bin Malik, Abu Dzar Al Ghifari, Abu Ubaidah, Al Miqdad in Amr bin Tsa’labah, Bara’ bin Malik, Fudhail bin Iyadl At Tamimy, Khobbaab bin Al-Art, Zaid bin Haritsah, Mu’adz Bin Jabal, Mush’ab Bin Umair, Utbah bin Ghazwan, Abdullah Bin Mughaffal, Abdullah Bin Malik, Ubai bin Ka’ab, Hudzaifah.

[haRi peRtama daRi kelahiRan anak]
http://www.almanhaj.or.id/content/905/slash/0

 • Pengertian tahnik secara bahasa dan syr’i adalah mengunyah sesuatu dan meletakkanya di mulut bayi. Maka dikatakan engkau mentahnik bayi, jika engkau mengunyah kurma kemudian menggosokkannya di langit-langit mulut bayi. Dianjurkan agar yang melakukan tahnik adalah orang yang memiliki keutamaan, dikenal sebagai orang yang baik dan berilmu. Dan hendaklah ia mendo’akan kebaikan (barakah) bagi bayi tersebut.
 • Hendaknya yang mentahnik adalah orang yang shalih dari kalangan laki-laki atau wanita. Tahnik dilakukan dengan kurma dan ini mustahab, namun andai ada yang mentahnik dengan selain kurma maka telah terjadi perbuatan tahnik, akan tetapi tahnik dengan kurma lebih utama. Faidah lain diantaranya menyerahkan pemberian nama untuk anak kepada orang yang shalih, maka ia memilihkan untuk si anak nama yang ia senangi.
 • Sebenarnya hikmah tahnik adalah untuk pengharapan kebaikan bagi si anak dengan keimanan, karena kurma adalah buah dari pohon yang disamakan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan seorang mukmin dan juga karena manisnya. Lebih-lebih bila yang mentahnik itu seorang yang memiliki keutamaan, ulama dan orang shalih, karena ia memasukkan air ludahnya ke dalam kerongkongan bayi.
 • Ilmu kedokteran telah menetapkan faedah yang besar dari tahnik ini, yaitu memindahkan sebagian mikroba dalam usus untuk membantu pencernaan makanan. Namun sama saja, apakah yang disebutkan oleh ilmu kedokteran ini benar atau tidak benar, yang jelas tahnik adalah sunnah mustahab yang pasti dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, inilah pegangan kita bukan yang lainnya dan tidak ada nash yang menerangkan hikmahnya. Maka Allah lah yang lebih tahu hikmahnya.

[nama-nama islami]
http://www.dzikir.org/b_namais.htm

 • Bagi keluarga muslim hendaknya mencarikan nama yang beridentitas muslim.
 • Asma’ Allah disebut Alhusna karena mengandung arti mensucikan, mengagungkan dan memuliakan. Alhusna adalah suatu kelebihan seperti Maha Sempurna, Maha Mulia, Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Kuasa dll.
 • Didalam Asmaul Husna terdapat: [1] Nama-nama ketuhanan yang patut disembah (uluhiyyah), [2] Nama-nama dan sifat Rububiyyah yang hanya dapat dilakukan oleh Allah saja, [3] Nama dan sifat pengawas serta pengontrol, [4] Nama-nama dan sifat-sifat yang disenangi hati, [5] Nama-nama dan Sifat-sifat yang wajib kita contoh untuk perbaikan ahlak kita.
 • Untuk penggunaan nama-nama dan sifat-sifat yang Uluhiyyah dan Rububiyyah, kita harus memakai kata Abdu (hamba), dan yang paling khusus ialah Allah dan Arrahman yang tidak boleh disifatkan kepada selain Allah.
 • Untuk nama-nama Allah yang bersifat akhlaqi orang dapat memakainya tanpa didahului dengan Abdu, tetapi harus dengan ketentuan anggapan bahwa sifat itu terbatas kepada sifat manusiawi dan bukan sifat Ilahi.

[anak adalah pembeRian Allah azza wa jalla]
http://www.almanhaj.or.id/content/2256/slash/0

 • Anak merupakan fitnah [Al-Anfal : 28] atau ujian bagi setiap orang tua yang dapat membawa orang tua kepada kesenangan dunia dan akhirat apabila mereka mendidiknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala, atau akan membawa mereka kepada kesengsaraan dunia dan akhirat apabila orang tua itu mendidik anak-anaknya di jalan syaithan.

[apakah disyaRiatkan adzan pada telinga bayi yang baru lahiR ?]
http://www.almanhaj.or.id/content/1553/slash/0

 • Ada tiga hadits yang diriwayatkan dalam masalah adzan pada telinga bayi ini: [1]. “Dari Abi Rafi …Aku melihat Rasulullah mengumandangkan adzan di telinga Al-Hasan …”, hadits ini dha’if dilemahkan oleh Ibnu Main, karena perputarannya pada Ashim. [2] “Al-Qasim bin Muthib dari Manshur bin Shafih dari Abu Ma’bad dari Ibnu Abbas …Sesungguhnya Nabi SAW adzan pada telinga Al-Hasan bin Ali pada hari dilahirkannya. Beliau adzan pada telinga kanannya dan iqamah pada telinga kiri…” haditsnya maudhu’ (palsu) dan cacat (ilat). [3] “Siapa yang kelahiran anak lalu ia mengadzankannya pada telinga kanan dan iqamah pada telinga kiri maka Ummu Shibyan (jin yang suka mengganggu anak kecil, -pent) tidak akan membahayakannya…”, hadits Al-Husain bin Ali ini adalah palsu.

[hukum meng adzani anak]
http://www.syariahonline.com/new_index.php/id/6/cn/28040

 • Mengazankan bayi merupakan sunnah yang dperintahkan Rasulullah SAW kepada orang tua yang baru kelahiran bayi.
 • Dan diantara salah satu hikmahnya adalah bahwa kalimat pertama yang diperdengarkan pertama kali adalah kalimat tauhid. Diriwayatkan leh Abi Rafi “Nabi SAW mengazani telinga al-Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah ra.” (HR Abu Daud, At-Tirmizy dengan sanad shahih).
 • Kedua hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan memang dalam sanad keduanya ada dho’if (hadits dhaif). Namun hadits yang isiya tentang azan tanpa iqamat adalah hadits shahih.

[Ritual syaR’i menjelang dan sesudah kelahiRan bayi or bayi yang baru lahiR]
http://hidayatullah.com/index.php?option=com_joomlaboard&func=view&id=35565&catid=33

 • Yang dilakukan Bapak/ibu ketika menyambut seorang bayi yang baru lahir: [1] Doa, QS. AL-Furqan ayat 74, [2] Masalah Ari-ari, Kepercayaan tentang penanganan ari-ari bayi tidak pernah kita dapat keterangannya, baik dari Al-Quran maupun dari Hadits-hadits nabawi, semua adalah bagian dari kepercayaan yang menyesatkan. Kita diharamkan untuk mempercayainya, bila ingin selamat aqidah kita dari resiko kemusyrikan. [3] Memotong atau Mencukur rambut bayi merupakan sunah muakkadah, baik untuk bayi laki-laki maupun bayi perempuan yang pelaksanaannya dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran dan alangkah lebih baik jika dilaksanakan berbarengan dengan aqiqah. Dalam pelaksanaan mencukur rambut, perlu diperhatikan larangan Rasulullah SAW untuk melakukan Al-Qaz’u, yaitu mencukur sebagian rambut dan membiarkan yang lainnya (HR. Bukhori Muslim). [4] Aqiqah, adalah sembelihan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran seorang bayi. Jumhurul ulama menyatakan bahwa hukum aqiqah adalah sunnah muakkaddah baik bagi bayi laki-laki maupun bayi perempuan. [5] Pemberian Nama, Rasululloh SAW menegaskan bahwa suatu nama (al-ism) sangatlah identik dengan orang yang diberi nama (al-musamma). tidak boleh menamakan manusia dengan nama-nama Allah, kecuali dengan menambahkan sebagai hamba Allah, contoh: Abdullah , Muhibbullah, Habiburrahman , dlsb.

[aRti nama anak]
http://www.syariahonline.com/new_index.php/id/1/cn/28926

 • islam memerintahkan kepada para orang tua untuk memberi nama yang baik kepada anaknya, karena dalam nama tersebut terdapat unsur doa. jika makna dari nama itu baik maka berarti kandungan doanya baik, dan begitu juga sebaliknya.
 • Mengazankan bayi merupakan sunnah yang dperintahkan Rasulullah SAW kepada orang tua yang baru kelahiran bayi. Dan diantara salah satu hikmahnya adalah bahwa kalimat pertama yang diperdengarkan pertama kali adalah kalimat tauhid. Diriwayatkan leh Abi Rafi “Nabi SAW mengazani telinga al-Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah ra.” (HR Abu Daud, At-Tirmizy dengan sanad shahih).
 • Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan memang dalam sanad keduanya ada dho?f (hadits dhaif). Namun hadits yang isiya tentang azan tanpa iqamat adalah hadits shahih.

[aqiqah yang syaR’i itu yang sepeRti apa]
http://www.syariahonline.com/new_index.php/id/18/cn/26772

 • Aqiqah adalah sembelihan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran seorang bayi. Jumhurul ulama menyatakan bahwa hukum aqiqah adalah sunnah muakkad baik bagi bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Pelaksanaannya dapat dilakukan pada hari ke tujuh (ini yang lebih utama menurut para ulama), keempat belas, dua puluh satu atau pada hari-hari yang lainnya yang memungkinkan. Yang lebih utama adalah menyembelih dua ekor kambing yang berdekatan umurnya bagi bayi laki-laki dan seekor kambing bagi bayi perempuan.
 • Dalam pelaksanaan aqiqah sebaiknya dilakukan sendiri oleh orang tua bayi. Kalau toh ingin menitipkannya kepada orang lain, kita harus yakin bahwa hal tersebut dilakukan sesuai dengan tuntutan syari’ah.
 • Terkait dengan keberadaan acara khusus untuk sebuah akikah memang tidak ada. Apakah berbentuk ceramah, pengajian, atau seremoni lainnya. Sebab akikah itu hanyalah menyembelih hewan dan membagikan sebagiannya kepada orang-orang dalam bentuk sudah matang.
 • Tidak harus membuat sebuah seremoni dengan beragam mata acara untuk sebuah akikah. Syariat Islam sebenarnya cukup sederhana dan mudah. Maka jangan dibuat susah.
 • Berkaitan dengan perayaan 40 hari setelah kelahirann jabang bayi, kami berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan sunnah Rasululloh SAW.

[aqiqah ketika anak sudah dewasa]
http://www.syariahonline.com/new_index.php/id/18/cn/20903

 • Hukum aqiqah adalah sunnah muakkad; bukan wajib. Karena itu, tidak ada keharusan bagi orang tua untuk mengaqiqahi anaknya, apalagi dalam kondisi tidak mampu.
 • Aqiqah untuk anak yang sudah dewasa, bagi kalangan syafii ia tetap bisa dilakukan, sementara bagi sebagian ulama lainnya tidak perlu. Selanjutnya kalangan syafii menyebutkan bahwa biaya aqiqah untuk anak yang sudah dewasa ditanggung oleh si anak sendiri. Sementara, jika masih belum baligh, ia tetap dibiayai oleh sang ayah.
 • Adapun memotong hewan kurban pada saat iedul adha, meski belum melakukan aqiqah, adalah sah dan dibenarkan. Bahkan, menurut para ulama pemotongan hewan kurban itu sudah bisa menggantikan aqiqahnya. Hal ini bisa dilihat dalam kitab Tuhfatul Maudûd li ahkâm al-Mawlûd karya Ibn al-Qayyim dan al-Mawsû’ah al-Fiqhiyyah).

[nama yg sudah terlanjuR dibeRikan…]
http://www.syariahonline.com/new_index.php/id/6/cn/28096

 • Islam sangat memperhatikan dalam masalah pendidikan anak. ketika ia lahir, Islam menganjurkan untuk memberi nama kepada anak dengan nama-nama yang baik. karena nanti di hari kiamat, setiap orang akan di panggil oleh Allah Swt dengan namanya dan nama bapaknya.
 • Yang penting adalah nama yang mempunyai arti yang baik, karena ketika seorang ketika di panggil dengan namanya, sebenarnya panggilan itu mengandung doa, oleh karenanya nama yang baik akan mempengaruhi kepada pemilik nama itu, karena ia selalu didoakan ketika ia dipanggil namanya. begitu juga sebaliknya jika nama itu mengandung arti yang tidak baik.

[kuRma adalah makanan peRtama yang digunakan untuk mentahnik bayi]
http://www.almanhaj.or.id/content/2230/slash/0

 • Menurut Imam An-Nawawy dibolehkan mentahnik dengan selain kurma, akan tetapi As-Sunnah hanya menyebutkan kurma sebagai bahan tahnik, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika mentahnik Ibrahim bin Abi Musa, Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Abi Thalhah. Maka, sebaiknya tidak mengganti kurma dengan bahan lainnya.

[sunnah-sunnah dalam menyambut kelahiRan bayi]
http://saufik.blogspot.com/2007/07/sunnah-sunnah-dalam-menyambut-kelahiran.html

 • Terhadap keluarga bayi: [1] Memberikan kabar gembira tentang kelahiran si bayi kepada keluarga dan kerabat orang tua si bayi. [2] Memberikan ucapan selamat atas kelahiran bayi dan mendo’akannya.
 • Terhadap bayi: 1. Mengumandangkan adzan, 2. Tahnik, 3. Pemberian nama, 4. Aqiqah, 5. Cukur rambut, 6. Khitan / sunat.
 • Cara mentahnik ialah dengan meletakkan sedikit kurma yang sudah dikunyah diatas tangan orang yang melakukan tahnik, lalu memasukkan tangan/jari yang berisi kunyahan kurma kemulut bayi kemudian menggerak-gerakkan kunyahan kurma tersebut kekanan dan kekiri. Jika tahnik tidak bisa dengan kurma bisa juga dilakukan dengan madu atau bahan apa saja yang penting manis. Ketika melakukan tahnik kurma tidak harus dikunyah, namun bisa juga dilembutkan dengan cara lain. Orang yang melakukan tahnik adalah ayah, atau ibu si bayi atau salah seorang ulama yang do’anya diharapkan diterima Allah Ta’ala.
 • Di antara hikmah adalah tahnik secara langsung menggerakkan kerja tulang-tulang mulut dan peredaran darah didalamnya. Ini otomatis latihan bagi bayi untuk menyedot dan menetek ASI dari ibunya dan juga bukan menjadi rahasia lagi bahwa kurma atau madu mempunyai kandungan gula yang tinggi sehingga stok / persediaan zat gula pada bayi tetap terjaga.
 • Cukur rambut berlaku bagi bayi laki-laki maupun bayi perempuan.Cukur rambut dilakukan jika kondisi memungkinkan. Jika bayi tidak punya rambut atau rambutnya sedikit sehingga tidak memungkinkan dicukur, maka bayi tidak perlu dicukur. Tidak dibolehkan hanya mencukur sebagian dan membiarkan sebagian yang lain tidak tercukur. Bersedekah dengan perak seberat rambut bayi kepada fakir miskin.
 • Khitan yaitu pemotongan prepotium (kulup) yang mengelilingi kepala kemaluan anak laki-laki dan pemotongan sebagian kecil clitoris (atau penggoresan clitoris) bagi anak perempuan. Khitan disunnahkan dilakukan pada hari ketujuh dan boleh dilakukan sesudahnya, serta wajib ketika anak telah mencapai usia akil baligh.

——————————————-
InsyaAllah…
dalam bulan April ini, Allah swt mengamanahkan satu lagi mujahid untuk oRiD dan istri..
insyaAllah..
Majid dapet adek baru.. kata dokter sih cowok lagi.. akhir bulan april ini..
🙂
mohon bantu doa semoga proses kelahiran nya lancar dan normal..

btw..
dalam file yang bisa di download di bawah ini, selain kumpulan artikel terkait, terdapat juga file “daftaR nama-nama.xls”.. daftar nama-nama bayi yang oRiD dari berbagai sumber, baik nama-nama islami maupun lainnya. Bagi anda yang sedang mencari nama untuk calon bayinya, silahkan bisa digunakan file tersebut, semoga berguna..
*hmmm… apa yah nama yang bagus utk adik nya Majid??*

sebagai tambahan..
buat teman2 yang mau arti namanya versi indospiritual, silahkan di coba di sini
tapi jangan jadi patokan.. sebagai intermezzo aja buat sahabat..
😀

HOTD-aRti sebuah n…
Lihat tag HOTD
Iklan

55 Tanggapan to “[HOTD] aRti sebuah nama”

 1. )x( Says:

  dalam kandungan 4 bulan, nama anakku dimunculkan lewat mimpi bersamaan dengan mimpi istriku.

  ::oRiDo::
  wah…
  aku gak ada tuh mimpi gituan..
  🙂

 2. isnuansa Says:

  Anas bagus juga…

  ::oRiDo::
  mmm…
  kakak ipar udh ada yg punya nama itu..
  thx anyway..

 3. desmeli Says:

  Wah selamat yah Majid dapet adek baru 😀

  ::oRiDo::
  makasih..
  🙂
  bantu doa yah.. mudah2an lancar dan normal..

 4. anisa Says:

  Mudah2an semuanya lancar pak. Majid pasti seneng banget, bentar lagi ada adik, teman bermain dan juga mudah2an gak jeles sama adiknya. Salam buat keluarga pak.

  ::oRiDo::
  amin.. amin.. amin..
  makasih Bu…
  🙂

 5. desmeli Says:

  oh ya…nama juga merupakan doa, setiap kali orang menyebut nama kita..mau tak mau, suka tak suka, sadar tak sadar setiap itu juga kita didoakan olehnya 😛
  saya tetap bersyukur dengan nama yang diberika orang tua kepada saya,meskipun saya tidak tahu arti dari nama saya.paling tidak mereka tidak menyematkan nama yang buruk padaku.

  teriamkasih postingannya…bisa digunakan untuk refrensi nama calon keponakan saya yang Insya Allah tahun ini akan melihat indahnya dunia.

  ::oRiDo::
  alhamdulillah..
  klo ponakannya cowok.. nama oRiDo boleh kok dijadikan referensi..
  hehehe… 😀

  btw…
  emang dunia indah??
  hati2 loh dengan indah nya dunia..
  mendingan indahnya surga..
  insyaAllah..
  😉

 6. olangbiaca Says:

  Aslkm…wah..nambah pengetahuan agama sy neh mas rido, jazakallah ya….
  tetap ISTIQOMAH

  ::oRiDo::
  wa’alaikum salam wr.wb.
  alhamdulillah..
  makasih..

 7. Labyrinth™ Says:

  Walah-walah… postingan nya tentang anak, jadi bingung mo commet apa
  [diriku kan blom punya anak, masih akan sangat lamaaaaaa…. kayanya]

  Tapi bagus juga buat pengingat suatu saat nanti 😀

  ::oRiDo::
  emangnya postingan yg laen gak ada yg sesuai dengan kriteria ya?
  monggo di liat2 dan dinikmati.. 😉

 8. Um Ibrahim Says:

  Salaam,

  Masya’Allah, Mubarak Insya’Allah, aku juga diberi nama anak2ku dalam mimpi sebelum lahir malah gak pake nanya dokter laki apa prempuan. Alhamdulliah nama2 yang baik 🙂

  ::oRiDo::
  salam juga..
  wah.. kok gak nanya2 laki/perempuan dulu Um??
  gak bakalan salah nama nantinya tuh??
  🙂

 9. syahbal Says:

  assalamualaikum,wr,wb..
  wah selamat y pak..
  dapet titipan lagy dari Allah..
  rezal (cowok) yah?
  kasih saran ny yah..
  gimana klw Abdullah (nama saya juga itu) atw Abdurrahman.. itu kan nama yg dicintai Allah.. atw nama yg paling baik menurut Rasulullah yaitu Harist atw Hamam..
  cuma saran loh..

  ::oRiDo::
  wa’alaikum salam wr.wb.
  insyaAllah cowok..
  makasih atas masukannya.. insyaAllah dipertimbangkan..
  🙂

 10. Aki Says:

  Kita menyedari bahwa memilih nama yang indah dan sempurna untuk bayi kita yang baru lahir memang sangatlah sulit. Apalagi daftar calon nama yang kita miliki amat sedikit. Untuk itu, di sini kami menyediakan ribuan variasi nama islami yang indah dan mudah. http://www.namaislami.com

  ::oRiDo::
  nah.. emang seharusnya kasih komen nya disini pak Abu..
  🙂

 11. achoey sang khilaf Says:

  buatlah nama dengan indah
  bukankah di akherat kelak kita kan dipanggil dengan nama kita 🙂

  ::oRiDo::
  yups.. betul..

 12. Rindu Says:

  Nama saya : Istiqomah Meutia … kira-kira artinya apa bang?

  ::oRiDo::
  kenalkan juga.. nama saya Ono Rido.. senang sekali dapat berkenalan dengan orang seperti yang diceritakan dalam blog nya adik.. 🙂
  Istiqamah.. artinya teguh pendirian
  Meutia… kata temen aku artinya mutiara.. klo aku liat di daftar nama2, ada nama “MUTIA”, artinya terhormat..

  jd mungkin artinya “(wanita) yg teguh bagaikan mutiara” (ini kata temen aku)..
  arti lain.. “orang yang teguh pendirian dalam menjaga kehormatan”

  mungkin seperti itu..

 13. JoEy D`JuVe Says:

  jadi sedih… nama ku ga islami negh… hiks…

  ::oRiDo::
  emang artinya apa yah?
  Joey.. dari nama Yusuf..
  Juve… ada bahasa latin Juvenal artinya anak muda..
  mmmm…
  sepertinya bagus2 aja tuh artinya..
  yah selama artinya bagus, insyaAllah gak apa..

  ntar klo punya anak..
  jangan lupa kasih nama yg islami..
  😉

 14. kidungjingga Says:

  selamat mas buat adik barunya Majid, mudah2an lancar yah semuanya…

  ::oRiDo::
  amin.. amin..
  makasih..
  🙂

 15. myviolet Says:

  MEMANG NAMA ADALAH SEBUAH DOA DAN CITA2…
  JADI COBA TEBAK ARTI NAMAKU…

  NAMANKU :

  ROY EKANALA

  ::oRiDo::
  Roy.. artinya Raja..
  Eka.. anak pertama..
  Nala .. kesuksesan

  jd (mungkin) artinya orang tua mas Roy mengharapkan anaknya yg pertama agar menjadi raja atau pemimpin yang berhasil

  semoga doa dan harapan nya terkabul yah..
  😉

 16. hafidzi Says:

  Keren nih Mas Orido, dah bisa nebak dari nama Orang, salute….
  memang kata Rasul jg kan (fima ma’nahu), Berikan lah Nama anak kalian dengan sebaik2 nama, karena kelak dihari kiamat akan dipanggil dengan didengar seluruh manusia,

  slm knl,

  ::oRiDo::
  heheheh…
  itu sih hasil dari buka-buka primbon.. heheheh..

 17. ZamdiAhmadMajid Says:

  Ayah, Majid seneng ada dedek bayi. Nanti klo dedek bayi udah gede, Majid ajak maen yah. *ayahmajidngirimlewathape*

 18. arhamkendari Says:

  Kalo nama Arham, gimana Bang..? hehehe…
  nice post..
  lama ga mampir.. 😉

  ::oRiDo::
  diprimbon kagak ada nama Arham neh..
  heheheh…

 19. mriza Says:

  Wah, kalau nama pake bahasa kampung yang artinya bagus gimana yah…?
  Misal namanya “pungka’ arijaki” artinya puncak rezeki atau misalnya “tidok naang” artinya tidur melulu’ :P,
  itu hanya contoh, sedangkan bahasa di dunia ini bermacam ragam, dan jelek bagi kita belum tentu jelek artinya di mereka..
  sebagai contoh kata “budak”, kalau di pontianak adalah sebutan untuk teman-teman, nah di daerah lain budak adalah hamba sahaya.. (eh.. dah melencong dari topik.. cut)..

  ::oRiDo::
  seperti yang disebutkan dalam artikel ini, alangkahlebih baiknya jika memberi nama dengan nama yang islami, nama dalam bahasa Arab lebih baik karena bahasa Arab merupakan bahasa umum/persatuan yang dipakai ummat Islam.
  😉

 20. HILMAN Says:

  assalaamu’alaikum…
  Nama tetap berarti, bisa dibayangkan kalau kita tidak punya nama ?. Mau nyebut apa ya ? — inilah dunia smbolik…jd hrs bgs bgt nama itu…
  >> aku serasa menemukan istana yg indah di blog ini…kang, scr khsus ku undang maen ke gubukku, peot dan kering banget…

  ::oRiDo::
  wa’alaikum salam wr.wb.
  terimakasih atas undangannya..
  🙂

 21. realylife Says:

  Insya Allah , akan memberi nama yang baik untuk anak keturunan kelak

  ::oRiDo::
  amin..
  🙂

 22. wennyaulia Says:

  cita-cita saya, kalo punya anak cowok dikasih nama radit. gak tau artinya apa. kira-kira apa ya? :mrgreen:

  ::oRiDo::
  Radithya,.. bahasa sansekerta.. artinya matahari..
  brarti klo anak nya lahir pas siang hari bolong aja kali yah mba..??
  jd cita2 nya ditambah.. melahirkan di siang hari bolong..
  heheheh..

 23. Nastanesha Says:

  Terima kasih atas pengetahuannya. Wah, ntar kalo keponakan saya dah lahir, saya akan minta ke orang tuanya agar mereka ngasih nama yang memang ada makna Arabnya. Bukan sekedar keren-kerenan. Hehehe

  ::oRiDo::
  alhamdulillah..
  silahkan dipake file nya utk rekomendasi nama..
  heheheh..
  🙂

 24. marsini Says:

  emm, ada yang sedang berbahagia. selamat ya mas..

  ::oRiDo::
  makasih.. makasih..

 25. chic Says:

  aaah artikelnya pas sekali… saya juga lagi nyari nama buat anak pertama saya yang insya allah lahir sebulan lagi…

  thanks Mas… 🙂

  ::oRiDo::
  alhamdulillah..
  semoga proses lahirannya lancar2 aja..
  🙂

 26. rhainy Says:

  Semoga Allah SWT memberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan dan berkah buat adiknya majid (dan seluruh keluarga) ya mas….amin….

  ::oRiDo::
  amin..
  makasih..
  🙂

 27. chipenchic Says:

  Sebelumnya selamat ya mas,,
  aku mau nanya nih, ‘Atiek Rachmawati’ artinya apa ya? bagus ga ya mnurut Islam?
  jadi aku mau cerita dikit ni mas, aku sempet baca di forum tanya jawab ttg nama2 islam yg blg klo Rachmawati itu mnurut Islam berarti Rahmat namun konotasinya porno karna akhirannya ‘Wati’. hal ini mmbuat saya hendak mengganti nama menjadi ‘Atiek Rahadatul ‘Aisy’ yg kurang lebih berarti kemakmuran hidup. namun beberapa hari lalu, ada yg bilang ‘Atiek’nya yg tidak bagus karena berarti neraka menurutnya (jujur, saya tidak percaya) dan ia memberi nasihat untuk menggantinya dengan ‘Atila’ yg berarti menuju surga (saya jg tidak percaya). tp hal ini membuat saya bingung, nama apa yg sebaiknya saya pakai yg baik menurut Islam, apakah ‘Atiek Rahadatul ‘Aisy’ atau ‘Atila Rachmawati’? dan sebetulnya masing2 nama itu berarti apa ya mnurut ‘primbon’nya mas Orido? hehehe,,,
  thanks alot atas sarannya.

  ::oRiDo::
  makasih utk doa nya.. 🙂

  Atiek, ‘Atikah – عَاتِكَة : Yang jernih; mulia..
  Rachmawati, berasal dari salah satu asma’ul husna, Ar-Rahman yang artinya Maha Pemurah..
  dari segi arti bagus sekali.. “orang yang mulia dan pemurah”..
  tapi klo kita lihat bahwa Ar-Rahman adalah asma’ulhusna, tetapi selama anggapannya adalah arti tersebut sebatas sifat manusiawi, bukan illahi, maka insyaAllah tidak apa2..

  akhiran “Wati” berkonotasi porno??? setahu saya itu hanya menunjukkan jender.. “wati” utk wanita, akhiran “wan” untuk laki-laki..

  saya rasa nama mba Atiek sudah bagus..

  wallahu’alam..

 28. Ndoro Seten Says:

  apakah nama islamis=nama dengan bahasa arab?
  apakah kemuliaan sesuatu hanya dinilai dari arti sebuah bahasa?
  pertanyaan serius nih!
  salam kenal,

  ::oRiDo::
  berkaitan dengan artikel yang sudah saya link sebelumnya, bahwa “bahasa Arab lebih baik karena bahasa Arab merupakan bahasa umum/persatuan yang dipakai ummat Islam”, jadi akan lebih baik kalo memberikan nama yang islami dengan menggunakan bahasa arab.. hal ini tidak menjadi suatu kewajiban.
  mudah2an bisa menjawab pertanyaan seriusnya..
  🙂

 29. yanti eka pertiwi Says:

  assalaamu’alaikum, wr. wb.

  Selamat atas anugrah Ilahi Rabbi yang sebentar lagi akan mas peroleh, semoga diberi kemudahan, kelancaran dan keselamatan buat ibu, baby dan keluarga. Saya ibu dari satu orang putra yang diberi nama Rayka Sheeraz Thaqif, saya mau tanya apakan dalam islam ada kaidah2 (aturan) tertentu dalam merangkai kata sehingga bermakna baik dan dapat digunakan dalam penamaan anak kita kelak? Menurut mas, apakah nama yang saya berikan untuk putra saya sudah mengikuti kaidah islam yang baik?. Semoga jawaban mas menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya khususnya dan para orang tua muslim pada umumnya. Terimakasih

  ::oRiDo::
  wa’alaikum salam wr.wb.
  makasih banyak atas doa nya Bu..

  utk nama putra ibu.. saya tidak menemukan kata yang tepat sama dengan nama putra ibu, tapi saya menemukan sebagai berikut:
  Rayka… ada juga “Rika“, artinya Penguasa
  Sheeraz… ada juga “Sheera“, artinya lagu ..
  Thaqif… ada juga “Thaqib“, artinya bintang jatuh..

  penamaan anak dalam islam diharapkan mengandung arti yang bagus, sehingga dapat menjadi harapan orang tuanya dan doa bagi si anak, karenanya nama yang baik akan mempengaruhi kepada pemilik nama itu, karena ia selalu didoakan ketika ia dipanggil namanya.
  Berkaitan dengan nama anak ibu, mungkin ibu punya arti tersendiri, semoga saja artinya merupakan doa yang baik bagi si anak..
  semoga menjawab pertanyaannya..

 30. oden seorang TM Says:

  rid, kalo namanya singkatan gimana tuh. Kan katanya nama itu do’a dari orang tua. Misal, Kalo wanita : Anak YAng SHAleh disingkat AYASHA atau Kalo Laki-laki : Anak YAng SHaleh dan berwIbaWA disingkat AYASHIWA. Hehehehe….sekedar ide.

  ::oRiDo::
  hmmmm…
  intinya khan nama utk anak itu memiliki arti yang bagus, baik itu di jabarkan atau disingkat..
  tapi klo disingkat perlu dilihat juga, apakah setelah disingkat memiliki arti yang bagus atau ngga..
  😉

 31. tomyarjunanto Says:

  bagi orang jawa ‘asma kinarya japa’ nama adalah doa
  prihatin dg nama Al Amin Nur Nasution
  itu adalah nama yang hebat banget 😀

  Al Amin adalah yang Layak Dipercaya
  Nur adalah Cahaya Hidup
  Nasution adalah Nama Besar suatu marga

  eh ladalah kok………..

  ::oRiDo::
  yups.. betul..
  sayang banget..

 32. Ahmad Shadiqin Says:

  Syukron katsiran ya akhi……
  Insya Allah bermanfaat buat temen an, juga an sendiri and istri (kelak…he)
  Salam taaruf…
  an taruh di link blogger an ya…

  ::oRiDo::
  alhamdulillah..
  silahkan disebarkan.. 😉
  insyaAllah aku juga link blog nya..
  🙂

 33. wibawa junaidin Says:

  asalammualaikum salam kenal.apa sih arti dari nama mutiah adawiyah.

 34. wibawa junaidin Says:

  asalammualaikum.saya mau buat acara pembagian sembako kepada yatim dan janda.yang jadi pikiran saya boleh tidak saya terima sumbangan dari nonmuslim.makasih yah atas saran nya.

 35. uwiuw Says:

  sy kadang heran mengapa orang umumnya ngak suka bila memberi nama anaknya maria…seolah nama tersebut berkesan nasrani padahal ada istri Rasul yg bernama demikian…so bila emang nama itu jelek pastilah sudah diubah oleh nabi muhammad khan ?

  ::oRiDo::
  memang ada istri Rasulullah yg bernama Maria Al-Qibthiyah..

  mungkin nama maria memang identik dengan agama selain islam.. sehingga membuat orang islam enggan untuk menggunakan nama tersebut..
  menurut saya, yang terpenting adalah bahwa nama tersebut memiliki arti yang bagus, maka tidak menjadi masalah untuk digunakan..
  nabi Muhammad pun pernah meubah nama salah seorang sahabat dikarenakan memiliki arti yang jelek..

 36. yulyati Says:

  apa arti nama saya, jika mau diganti nama apa yang cocok, dan nama pasangan saya muksin dan nama apa juga yang cocok buat dia karna kami akan menikah habis lebaran kata orang nama tersebut tidak cocok jadi harus diganti terlebih dahulusewaktu ijab kabul

  ::oRiDo™::
  kenapa harus ganti??
  atas dasar apa “orang itu” bilang bahwa nama nya tidak cocok??
  selama artinya bagus.. gak ada salah nya utk tetap menggunakan nama yang sudah diberikan oleh kedua orang tua kita…

 37. natazya Says:

  saya udah punya nama buat calon anak perempuan!!! 😀

  duh duh duh

  semoga Allah bener bener ijinkan buat ada…

  AMIEN 😉

  :: oRiDo™ ::
  amin…
  mudah2an lancar2 aja dan diberi kemudahan..
  🙂

 38. Budi Says:

  kami akan kedatangan buah hati..klo tdk bln ini insyaallah bulan depan..kira2 apa nama yang bagus dan cocok bagi anak kami..?..smg dia jd anak yg sholeh,berguna bg nusa bangsa dan orang tua..klo tuhan merestui rencana kelahiran anak kami putra

  :: oRiDo™ ::
  selamat yah.. semoga selalu diberi kemudahan dalam mengemban amanat Allah swt.
  amin.. semoga manjadi anak yg sholeh… dan menjadi kebanggaan orangtua, lingkungan, dan agama..

  untuk nama..
  silahkan di explore dari file kumpulan nama nya..
  yang penting memiliki arti yang bagus dan sesuai dengan harapan dan doa orang tua nya..

 39. Shofwan Hanief Says:

  Assalamu ‘alaikum
  Sebentar lagi insya allah kami akan diberikan rejeki oleh Allah swt, dengan kelahiran anak pertama kami. Kami sudah menyiapkan nama buat sang buah hati. Perempuan : Avisha Tira Thania, tetapi buat anak laki-laki masih sulit menemukan namanya. Kira-kira nama apa yang tepat ya?? Insya allah akan lahir di bulan Ramadhan. Dan untuk nama perempuan yang kami buat kira-kira artinya apa ya?
  Wassalamu ‘alaikum

  :: oRiDo™ ::
  afwan..
  aku gak sempet buka file nya nih..
  lagi agak sibuk dengan kerjaan..
  😦
  silahkan di lihat2 aja di file kumpulan nama nya..

 40. karafuruworld Says:

  Assalamu’alaykum…
  Salam kenal, Kang…
  Alhamdulillah dikaruniai nama sebagai berikut.
  Araf -> Al-A’raf -> Tempat tertinggi / batas antara Surga dan Neraka
  Pratama -> Pertama, anak pertama
  Naim -> Na’im -> Jannatunna’im (salah satu nama surga)

  saat ini malah memilih nickname Karafuru.
  Walaupun nickname ini berarti juga (arti Karafuru bisa dilihat di http://karafuruworld.wordpress.com/2008/06/20/opening/), tapi memang lebih indah nama Araf Pratamanaim,ya…

  :: oRiDo™ ::
  wa’alaikum salam wr.wb.
  Nama yang bagus tuh..
  secara pengertian islami, nama Araf Pratamanaim lebih bagus daripada Karafuru..
  tapi buat aku.. nama Karafuru mudah di ingat 😉
  yang penting memiliki arti yang bagus..
  insyaAllah..
  🙂

 41. email90 Says:

  wah, jadi penasaran juga dg nama saya, kalau menurut pak orido arti melinda purnamasari itu apa?

  hhe makin penasaran sy isi blognya, pengen baca lagi lagi lagi.. :mrgreen:

  :: oRiDo™ ::
  Melinda klo dari bahasa Yunani berarti Honey yg berarti madu (ato sayang?)
  Purnamasari.. artinya Bulan..
  Sari artinya inti..

  mungkin mba Melinda lahir pas malam hari yah? 😀
  mungkin ortu nya mba Melinda mendoakan agar mba Melinda cantik seperti bulan yang terlihat indah dimalam hari..
  *tentunya cantik nya gak cuma malam aja…*
  🙂

  btw..
  mba.. klo bisa tampila namanya di ganti, jangan “email90” karena wordpress mengira komentar dari mba Melinda adalah SPAM..

  semoga berguna..
  🙂

 42. email90 Says:

  hohoho rupanya begitu.. terjawab penasarannya :mrgreen:

  sy lahir jam 18.25 (matahari terbenam), hhmm..
  bisa gawat klu cantik pas malam hari saja.. (heeh jd g enak perasaan :mrgreen: )

  oh, gitu ya, jd musti di robah dl agar g harus di approve.. terimakasih 🙂

  :: oRiDo™ ::
  🙂

 43. afifkrenz Says:

  mas orido, saya ambil artikel ini untuk blog wordpress hotd saya, makasih

  :: oRiDo™ ::
  silahkan…
  semoga berguna..

 44. tomi Says:

  artinama muhamad fandhy hakim dan luluk pegik utami dan kirania meutia hakim mohon penjelasannya

  :: oRiDo™ ::
  Muhammad: Terpuji , Nama Rasulullah..
  Fandhy: – (tidak ada dalam data 😐 )
  Hakim: Bijaksana..

  Luluk: mungkin dari kata “Lulu”, dalam bahasa arab berarti “Mutiara”
  Pegik: – (tidak ada dalam data 😐 )
  Utami: Utama..

  Kirania: “KIRAN” bahasa hindi, artinya Cahaya..
  Meutia: “MUTIA” bahasa afrika, artinya Terhormat
  Hakim: Bijaksana

 45. isuska Says:

  asslamualaikum wr. wb.
  apa arti dari nama saya?

  :: oRiDo™ ::
  arti isuska?
  klo MISU ada dalam bahasa penduduk asli Amerika (maksutnya india kali yah) artinya SUARA AIR.
  sedangkan SKAH dalam bahasa pend. asli Amerika juga berarti PUTIH..
  nah klo dari padanan dua kata tersebut mungkin berarti SUARA DARI AIR YANG BERSIH..
  🙂

 46. yusup supriadi Says:

  maaf tolong artiin nma aku yusup supriadi dan novita puspita sari!!! tolong yawh

  :: oRiDo™ ::
  YUSUF nama Nabi..
  kalo SUPRIADI… wah gak ada nih di database nya… hehehe…

  NOVITA mungkin dikasih nama ini karena lahir di bulan November.
  PUSPITA kalo gak salah berarti BUNGA.
  SARI artinya INTI..
  jd artinya: berbunga di bulan November..
  😀

 47. rafde akbar Says:

  kang nama saya rafde akbar artinya apa ya..? tolong ya kang…

  :: oRiDo™ ::
  hmmm..
  RAFDE… ada RAFI’ salah satu asma’ul husna, artinya MAHA TINGGI, jd bisa berarti tinggi..
  ada juga RAFIDAH, artinya yang diberi pertolongan..
  AKBAR artinya BESAR..
  mungkin artinya: orang yang diberi pertolongan yang besar..

 48. esyaputra.reza Says:

  assalamualaikum saya empud mahpudin apa arti nama saya itu menurut al quran

  :: oRiDo™ ::
  wa’alaikum salam wr.wb.
  mas… arti nama yang saya bahas di atas adalah bukan menurut al-qur’an..
  saya hanya mengumpulkan referensi nama-nama dari berbagai sumber yang isinya dari berbagai bahasa..

  Fudhail = Utama
  Mahfud = Terpelihara

  semoga membantu..

 49. Lylies Says:

  Ass.Lylies mau tanya nich apa arti dari Reyhan nova listian dan viola hanny listia.Mksh sblmx.

  :: oRiDo™ ::
  wa’alaikum salam wr.wb.

  Reyhan = Bunga yang aromanya wangi (bhs Turki)
  Nova = Baru (bhs Latin), ~ Nufah; yang sempurna (bahasa arab), ~ lahir di bulan November
  Listian = ~Kalista; yang tercantik (bhs Yunani)
  Reyhan Nova Listian =anak yang (lahir di bulan Nov) sangat cantik.

  Viola = Bunga berwarna ungu/violet
  Hanny = Yang senang dan gembira (bhs Arab)
  Listia = ~Kalista; yang tercantik (bhs Yunani)
  Viola Hanny Listia = anak yang menarik dan menyenangkan

 50. rafde akbar Says:

  kang mau nanya lagi nih..

  yasmine anggia apa artinya ya kang,,

  terima kasih sebelumnya..

  :: oRiDo™ ::
  Yasmine = Nama Bunga
  maaf, untuk “Anggia” saya tidak menemukan artinya..

 51. Topan Says:

  Ass wr.wb,

  kang mau tanya ney,arti dari nama anak sya apa ya? ‘Muhammad Ibnu Farras’.
  Menyangkut nama yg sya berikan ini apakah ada yg salah? Karena anak sya seringkali sakit! Menurut ‘orang tua’ (dituakan) anak sya ‘keberatan nama’.
  Hal ini membuat sya sering berdebat,karena sya tdk percaya akan hal itu! Menurut keyakinan sya tdk ada kaitannya ‘sakit’ dgn nama yg sya berikan! Apalagi nama islami tsb menurut pengertian awam sya berarti ‘anak laki2 terpuji,dermawan & baik hati’ jika salah mohon dibenarkan…

  Mohon penjelasannya kang,bila perlu disertai dalil2 yg shahih..karena penjelasannya akan sya ‘print’ untk dijadikan pengertian bagi ‘orang tua’/keluarga dr istri sya yg notabene msh percaya akan hal2 berbau ‘mitos’! Terima kasih.
  Wassalam…

  :: oRiDo™ ::
  wa’alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh..
  arti nama:
  Muhammad = Nama Nabi..
  Ibnu =
  Farras = فَرَّاس : Cerdas dan tajam pemikirannya

  mengenai “keberatan nama”, hal tersebut tidak lah ada nash yang jelas..
  Dalam Islam tidak dikenal sakit karena keberatan nama.
  Meski demikian, Nabi pernah mengubah nama-nama orang yang maknanya buruk dan diganti dengan yang artinya baik.

  Nabi pernah merubah nama yang artinya buruk, Barrah, menjadi Zainab:

  Dari Abu Hurairah ra., ia berkata:
  Semula nama Zainab adalah Barrah. Orang mengatakan, ia membersihkan dirinya. Lalu Rasulullah saw. memberinya nama Zainab. (Shahih Muslim No.3990)

  melihat arti dari nama anak bapak, sudah bagus kok..
  saya rasa tidak perlu di ganti..

  sebagai bahan bacaan.. mungkin bisa di lihat disini
  http://www.dakwatuna.com/2008/pengaruh-nama-pada-anak/

 52. handy putra utama Says:

  Ass Wr.wb
  saya mw tanya kira2 apa arti mimpi memiliki anak yang cacat ,mohon dibls apapun jwbnya.

 53. lasmintoassy Says:

  Assalamu’allaikum.wr.wb. saya mau nanya kalo nama anak ” Muhammad Afriano Al hafiz “, yg saya maksudkan :
  Muhammad : tokoh nabi yg berakhlak mulia (SAW)
  Afrian : ? , saya pernah baca ada artinya tp saya cari lg ga ktmu…….jd krn kbtlan lahir bln april saya artikan lahir bln april….mnta tolong bntu cri artinya ya…….
  O : inisial nama jawa
  Al Hafiz : salah satu asmaul husna , smg menjadi putra yg bisa menjaga/memelihara sholat, orang tua, amal salehnya…..

 54. lasmintoassy Says:

  kalau memeberi nama anak langsung setelah lahir hukumnya gmn ya? tanpa menunggu 7 hari……trimakasih

 55. addin Says:

  jazakallaah ahsanal jaza…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: